หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ข้อธรรมจากหลวงปู่หยอด

 

"....วัดแก้วเจริญ เมื่อก่อนมีอะไร เป็นอย่างไร ได้อะไร
เดี๋ยวนี้มีอะไร เป็นอย่างไร ได้อะไร อยากให้
พิจารณาให้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น และสิ่งที่ได้
ว่า เป็นของใคร มาจากไหน มาอย่างไร มาเมื่อไร มาทำไม
ฉันได้ใช้เวลาตลอดช่วงการเป็นสมภาร
พิสูจน์ในข้อนี้จนทราบที่มาที่ไปว่า
ยิ่งให้กลับยิ่งได้
ยิ่งตระหนี่กับยิ่งอับจน
ให้เมตตา กรุณา ได้ความรัก และศรัทธา, ปสาทะ
สิ่งที่ได้มาให้หมั่นตรึกตรอง อนิจจัง ทุกขัง อนันตตา....."

๑ มกราคม ๒๕๓๘

"..... ศรัทธา เป็นสิ่งสำคัญ การเป็นผู้นำสงฆ์
และผู้นำคฤหัสถ์ จะต้องทำให้เขาศรัทธาในตัวเรา
เราต้องสร้างศรัทธา ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทน
ต้องใช้ความเพียรพยายาม และต้องรักษาศรัทธา มิให้เสื่อม
คือ ประพฤติดี ความรู้ดี อุปนิสัยดี ท่วงทีวาจาดี และสติปัญญาดี..."

๑ มกราคม ๒๕๓๘

"ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระองค์ก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาททั้งปวง
จะกิน เดิน นั่ง นอน หรือทำกิจใดๆ ก็ให้มีสติพิจารณาทำโดยไม่ประมาท
เมื่อมีสติคือความระลึกได้ มีสัมปะชัญญะ คือความรู้ตัว
และพิจารณากระทำด้วยความถูกต้องรอบคอบ ก็ไม่เกิดทุกข์ ไม่เดือดร้อน"

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗

"การกินง่าย นอนง่าย อยู่ง่าย
ไม่ยึดติดกับสิ่งสมมติ ให้เป็นภาระแบกรับที่หนักหน่วง
เราก็เบา เราก็สบาย
เมื่อเราเบา เราสบาย เราก็สงบ จิตมีสมาธิ
แล้วก็เกิดปัญญา...."

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗

"... เหตุที่เขามาหา เพราะเขาเชื่อว่าเราสามารถ
ทำให้เขาหมดทุกข์ หมดความเดือดร้อน
ใจสบาย ใจเป็นสุข
เขาก็เกิดกุศล เมื่อจิตเป็นกุศล
ทำการทำงานใด ก็ทำด้วยความมีสติ ทำสำเร็จ
เมื่อทำให้เขาเป็นสุข เราเกิดปิติ
เราก็เกิดกุศล....."

๑ มกราคม ๒๕๓๔

มีคนถามฉันอยู่เสมอว่า ฉันได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัติตนอย่างไร
ฉันก็ตอบว่า
"ฉันมุ่งสอนให้เขาทำความดี และละเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ฉันต้องการเพียงเท่านั้น"
ก็ยังมีคนถามต่ออีกว่า ฉันเคยห้ามไม่ให้คนปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้าง
ฉันก็ตอบว่า
"มีสามสิ่งที่ห้ามอยู่เสมอๆ คือ การดื่มสุราเมรัย ๑ การเล่นการพนัน ๑ และ
การไม่ละเมิดความสัจ ๑ ทั้ง ๓ สิ่งนี้ไม่เคยนำมาซึ่งความเจริญเลย"

๑ มกราคม ๒๕๓๗

"ถ้าเราอยากได้รับในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบจากเขา
เราก็ควรให้สิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแก่เขาก่อน
ถ้าอยากให้เขามอบในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบ
เราก็ควรมอบสิ่งที่รักมองสิ่งที่ชอบแก่เขาก่อน
พูดง่ายๆ ทำอย่างไรได้อย่างนั้น"

๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

"เมื่ออายุฉันย่าง ๘๐ ปี ก็พิจารณาได้ว่า
กำลังเข้าสู่วัยมรณะ ก็หมั่นระลึกถึงการผ่านไปของแต่ละช่วงเวลา
อันจะนำมาซึ่งการสิ้นอายุไข
เพื่อเร่งทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุด
ในเวลาที่เหลือน้อยที่สุด"

๑ มกราคม ๒๕๓๗

"เขาเดือดร้อน เขาเป็นทุกข์
ถ้าเรามีโอกาสช่วยให้เขาไม่เดือดร้อน
ไม่เป็นทุกข์ เราเองจะเกิดปิติสุข
อันเป็นกุศลโดยแท้"

"เราให้ศีลเขา ก็เพื่อบอกให้เขาพิจารณาและตระหนักถึงการรักษาศีล
ทั้ง ๕ ข้อ พร้อมสำรวมกาย วาจา และใจ
ที่จักไม่ล่วงละเมิด เท่านั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลแล้ว
ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้ให้ศีล บอกศีล
เราก็ต้องระมัดระวังในการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเสียก่อน
มิฉะนั้น ก็จะเป็นว่าแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรง
ทั้งที่ตัวแม่เองก็เดินไม่ตรง จะยิ่งไปกันใหญ่"

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

"คนรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เขายังดูแล บำรุง รักษา ฉันใด
เด็กๆ ผู้จักเป็นผู้มาแทนเรา ก็ต้องได้รับการอบรม ดูแล สั่งสอน
และให้ความอบอุ่น ซึ่งยากยิ่งกว่าการดูแลต้นไม้หลายเท่านัก"

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

"โบราณว่า ขึ้นที่สูงต้องระวังเปรียบได้กับคน ยิ่งสูงอายุยิ่งต้องระวัง "๕ อ"
คือ อากาศ อาหาร ออกกำลังกาย อุจจาระ และอารมณ์
โดยหมั่นให้จิตนึกระลึกได้ รู้สภาวธรรมอย่างแจ่มแท้"

"จิตมีพลัง คำพูดก็มีพลัง ความรักมีพลัง
การใช้จิต คำพูด และความรัก เพื่อให้เกิดพลัง
ต้องไตร่ตรองด้วยความไม่ประมาท"

".......เวลาเราตื่นนอนตอนเช้า
ก่อนจะทำสิ่งใดให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และตั้งจิตอธิษฐานในใจว่า
เราจะไม่ขอแช่งใคร
เราจะไม่ด่าใคร
เราจะพูดคำที่เป็นจริง
ไว้ประจำชีวิต....."

"เราเป็นคน มีชีวิต ชะนีเป็นสัตว์ก็มีชีวิต
ทั้งเราและชะนีต่างมีชีิวิต
แต่เรามีชีวิตที่ประเสริฐกว่า สามารถทำทั้งดีและชั่วได้มากกว่า
จึงควรหมั่นประพฤติ ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติชั่วให้เป็นที่น่าอายแก่สัตว์ เช่น ชะนี"

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๒

สมัคสังคม ต้องปลงให้ตก
วิธีปลง ดังนี้

๑.คนในโลกทั้งหมด หน้าไม่เหมือน
๒.คนในโลกทั้งหมด ผิวพรรณไม่เหมือน
๓.คนในโลกทั้งหมด สูง - ต่ำ ไม่เหมือน
๔.คนในโลกทั้งหมด เสียงไม่เหมือน
๕.คนในโลกทั้งหมด ถ้อยคำไม่เหมือน
๖.คนในโลกทั้งหมด กิริยา - มรรยาท ไม่เหมือน
๗.คนในโลกทั้งหมด ฯลฯ
เมื่อปลงตก
เราจะเป็นคนใจหนัก - เยือกเย็น - หูก็หนัก
หน้ายิ้ม - เสียงอ่อนหวาน
ประโยชน์ที่เราได้
๑ คนรัก - ลาภผลไหลมาเทมา
คนหลงไหล่พลัน คิดถึงเสมอ
ฯลฯ

อวยพรปีใหม่
๑ มกรมคม พ.ศ.๒๕๓๘
"ปีหมูทอง" ที่ท่านอายุครบ ๗ รอบ
ปีกุน "หมู" หมูเข้ามา หมาก็ไป
หมูอวยชัย ให้พร บวรศรี
มีความสุข ทุกท่าน สราญทวี
ใครทำดี จะมีสุข ห่างทุกข์ภัย

จากวารสารสามมุข