หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  คลองประพาสต้น  พิพิธภัณฑ์เรือ  วัตถุโบราณ

ทางวัดได้รวบรวมเรือต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ให้กับชนรุ่นหลัง ให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่า จากสิ่งที่เห็น