หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ประวัติพระครูสุนทรธรรมกิจ  (หลวงปู่หยอด  ชินวํโส)
   

    พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส) นามเดิมชื่อ สุนทร ชุติมาศ คือกำเนิดเมื่อวันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน เวลาเที่ยงคืน ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ณ บ้านภูมิลำเนาเดิมของมารดา บริเวณตลาดบางน้อย (ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อโรงโขน) ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายมุ่ย แซ่อึ้ง อาชีพช่างทำทอง มารดาชื่อ นางเหมือน แซ่อึ้ง อาชีพค้าขาย มีพี่น้องจำนวน ๘ คน

บรรพชา

เมื่อมีอายุได้ ๑๘ ปี ได้ฝากตัวเข้าบรรพชาเป็นสามเณรกับพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๒ และศึกษาเล่าเรียนธรรมพร้อมปรนนิบัติรับใช้พระครูเปลี่ยน เจ้าอาวาสอย่างใกล้ชิด

อุปสมบท

   เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ) เจ้าอาวาสวัดเสด็จเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูอุดมสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนจารย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ ได้รับฉายาว่า ชินวํโส หมายถึง ผู้สืบวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า
   ขณะเป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยและดูแลปรนนิบัติ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณ และวิริยะอุตสาหะ ตลอดนานนับช่วง ๑๐ พรรษา จวบจนพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ สิ่งหาคม พ.ศ.๒๔๘๔
   ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวํโส ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ และรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ สืบแทนพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระครูสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ)
เจ้าอาวาสวัดเสด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต
เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ พระกรรมวาจาจารย์

พระครูอุดมสุตกิจ (พลบ)
เจ้าอาวาสวัดประโมทย์ พระอนุสาวนาจารย์

 การรับสัญญาบัตร – พัดยศพระครูชั้นตรี  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๔

เมื่อครั้งได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
จาก พระธรรมปิฎก   เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙

การรับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตร – พัดยศ  พระครูชั้นเอก   พ.ศ. ๒๕๑๗

พระภิกษุจำพรรษาในสมัยหลวงปู่หยอด

ถ่ายภาพบริเวณอุโบสถหลังเก่า  พ.ศ. ๒๕๐๗

ถ่ายภาพร่วมพระภิกษุสามเณรในแต่ละพรรษา

ภาพพุทธาภิเษก

ปลุกเสกซุ้มประตูข้างศาลาการเปรียญ ปี 29

ปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่นอุดมโชค หน้ากุฏิ

ปลุกเสกที่พระอุโบสถวัดแก้วเจริญ

ปลุกเสกที่หน้ากุฏิ

หลวงปู่หยอด นั่งปรกอธิฐานจิตร่วมกับพระคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพิธีพุทธาภิเษก วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗

ภาพมรณภาพ

พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส)
มรณภาพวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2541 รวมสิริอายุได้ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน
รวมพรรษา 66 พรรษา
รวมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดเทพธิดาราม กทม. ร่วมสรงน้ำสักการะสรีระศพ
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส)

คุณวิจิตร วุฒิอำพล อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญน้ำพระราชทานสรงสรีระศพ
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส) ก่อนบรรจุลงในหีบมุก