หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

พระครูสมุทรรัตนวัฒน์ (หลวงพ่อปาน)

พระคณาจารย์ขลังและเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญรูปปัจจุบัน
ผู้สืบสานวัตรปฏิบัติปฏิปทาและเป็นศิษย์เอก
แห่งองค์หลวงปู่หยอด ชินวํโส ท่านเป็นสมณะที่มีความเมตตา
ต่อชนทุกชั้น มีความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระอาจารย์ และ
เป็นผู้สืบสานปฏิปทา ตลอดจนวิทยาคมแห่งองค์หลวงปู่หยอด
ได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันท่านได้สร้าง ตะกรุดมหาปราบ
ได้เป็นที่ขลังยิ่ง จนปรากฎกฤติคุณไปทั่วทั้งลุ่มน้ำแม่กลอง ดังนี้
แล้วจึงสมควรแก่การถวายการสักการะแต่ท่าน
เพื่อความเป็นมงคลนัก

ตำแหน่ง
พระครูสมุทรรัตนวัฒน์  (เกษม  อาภสฺสโร)      อายุ  ๘๔  ปี   ๔๓  พรรษา
น.ธ.  เอก  วัดแก้วเจริญ  ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ
สถานะเดิม
ชื่อ  เกษม  นามสกุล  แก้วสมภักดิ์    เกิด ๑ ฯ๑๑๑๑  ค่ำ  ปีขาล    ตรงกับ
วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖๙    บิดาชื่อ  นายเขียน    มารดาชื่อ
นางพูน  บ้านเลขที่  ๗๔  หมู่ที่ ๑   ตำบลวัดประดู่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
อุปสมบท
วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐   ณ พัทธสีมาวัดแก้วเจริญ
ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
จำพรรษา  ณ วัดแก้วเจริญตลอดมา

พระอุปัชฌาย์           พระครูสุนทรธรรมกิจ  วัดแก้วเจริญ
ตำบลเหมืองใหม่   อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
พระกรรมวาจารย์     พระอาจารย์ปลั่ง  ??ตจิตฺโต วัดแก้วเจริญ
ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
พระอนุสาวนาจารย์  พระอาจารย์สุชิน  อภิ?าโณ  วัดแก้วเจริญ
ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพพุทธาภิเษกที่วัดแก้วเจริญ    วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (วันเสาร์๕)

     

     

    

หลวงปู่ยวง วัดโพธิ์ศรี เกจิดังเมืองราชบุรี