หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
งานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่หยอด บวชศีลจาริณ

หน้า 1 : 2

ภาพบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทิศเป็นกุศลให้กับหลวงปู่หยอด ชินฺวํโส เมื่อวันที่ ๗ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

1

พิธีบวชศีลจาริณี ครั้งที่ ๒๒ ปี ๒๕๕๓

2

พิธีเปิดการบวชศีลจาริณี

3

หลวงปู่ปานกล่าวเปิดพิธีบวชศีลจาริณี

4

พระสงฆ์นำสวดมนต์

5

ผู้ที่มาร่วมบวชร่วมกันสวดมนต์

6

ผู้มาร่วมบวศิลจาริณี

7

แม่ชีนำสวดทำวัตรเช้า

8

1

9

10

 

หน้า 1 : 2

 

 

;